OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Plavecký klub Rejnok s.r.o. IČ 01904051, se sídlem Západní 2487, Hostivice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213232 („Společnost“), e-mail: gdpr@pk-rejnok.cz, tímto informuje o základních pravidlech pro ochranu osobních údajů, které je Společnost povinna shromažďovat a zpracovávat v rámci své podnikatelské činnosti.

 • Právo být informován: Máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje, a to bezplatně.
 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobným těm, které jsou zde uvedeny) a na pořízení jejich kopie.
 • Právo na opravu a doplnění. Máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Obdobně platí, že osobní údaje můžete i doplnit.
 • Právo na výmaz. Toto právo Vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Nejedná se však o absolutní právo na výmaz. Pořád můžeme mít vybrané zákonem stanovené údaje, které jsme podle platných zákonů povinni držet po zákony stanovené lhůty. Obecně lze tedy říct, že máte toto právo, pokud již pominul účel zpracování, pokud Subjekt údajů souhlas odvolá (s výhradou výše uvedenou), pokud vznese námitky proti zpracovávání, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně.
 • Právo na omezení. V určitých situacích máte právo omezit další používání Vašich údajů. Pokud je omezeno zpracování, můžeme Vaše údaje v zákonem stanoveném rozsahu uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Vedeme seznam osob, kterép ožádaly o omezení, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo získat kopii některých osobních údajů, které o Vás držíme a znovu je použít dle Vašeho uvážení.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku k určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely marketingu. Součástí tohoto práva je i právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, který je Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Práva související. Používáme technologie ke sledování vybraných informací souvisejících se sledováním rozsahu z Vaší strany využívaných služeb pro potřeby provozování rezervačního a náhradového systému, který pro nás zpracovává třetí osoba. Sledujeme současně jaké pokroky Vaše děti v rámci jednotlivých kurzů dosahují, abychom je případně mohli přeřadit do kurzu pro pokročilejší. Uchováváme současně e-mailovou komunikaci, kterou s Vámi vedeme, pro případné řešení reklamací a stížností a pro evidenci Vašich preferencí. K těmto údajům a informacím mají přístup pouze osoby, které je nutně potřebují k plnění svých pracovních povinností a zajištění služeb pro Vaše potřeby. I ve vztahu k těmto informacím máte práva specifikovaná výše v rozsahu, který plyne z právních předpisů.

O Vás a vašich dětech držíme zejména následující

 • jméno a příjmení zákonných zástupců a dětí
 • data narození dětí
 • případná zdravotní omezení dětí, o kterých nás informujete, která mohou mít vliv na způsob zařazení Vašich dětí do námi vypsaných kurzů a způsob práce s Vašimi dětmi
 • kontaktní informace včetně e-mailů a telefonních čísel
 • osobní finanční údaje včetně čísla účtu, jehož prostřednictvím hradíte kurzovné
 • údaje o plnění závazků z Vaší strany, tj. zejména o úhradách kurzovného a případného prodlení s úhradou a výši dlužné částky a jejich případné vymáhání nebo pro vrácení části kurzovného, pokud na jeho vrácení z hlediska provozního řádu vznikne nárok
 • údaje o Vašich návštěvách pro sledování nároků na náhradní hodiny dle platném provozního řádu a provozování rezervačního systému
 • údaje o Vašich přihlašovacích jménech a heslech pro účely provozování rezervačního a náhradového systému
 • údaje o Vašich preferencích při poskytování našich služeb, například preference instruktora, atd.
 • údaje související s plněním našich povinností v rámci ochrany osobních údajů

Většinu uvedených údajů od Vás obdržíme při přihlášení Vašich dětí do našich kurzů a v průběhu naší vzájemné spolupráce. Vezměte, prosím, na vědomí, že od Vás požadujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb. Pokud se rozhodnete nám některé tyto informace neposkytnout a neudělíte souhlas s jejich zpracováním, například informaci o zdravotním stavu Vašich dětí, nemůžeme my poskytnout naše služby a Vaše přihláška do kurzů plavání bude muset být odmítnuta. Obdobně bude muset dojít k ukončení poskytování našich služeb v případě, že souhlas odvoláte.


Osobní údaje, které o Vás máme, používáme na to, abychom:

 • si ověřili Vaši totožnost a dodržovali a plnili naše zákonné povinnosti
 • Vám poskytli informace a služby, které od nás požadujete
 • s Vámi komunikovali ohledně požadovaných a sjednaných služeb a případných změnách a vedli a spravovali rezervanční a náhradový systém a mohli Vám do něj umožnit přístup
 • kontrolovali pokyny od Vás
 • analyzovali, posuzovali a zlepšovali naše služby zákazníkům
 • prošetřili jakoukoliv Vaši stížnost a mohli s Vámi řešit jakékoli potenciální spory
 • mohli zohlednit potřeby Vašich dětí vzhledem k jejich schopnostem a zdravotnímu stavu a mohli navrhnout vhodný kurz
 • mohli účtovat a efektivně využívat IT služeb

Pokud používáte naše webové stránky, můžeme Vaše osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookies zpracovat s jejich využitím, pokud jsou v daném okamžku soubory cookies využívány.

Vaše osobní údaje můžeme používat a sdílet s našimi zaměstnanci a spolupracujícími subjekty, kteří nám pomáhají poskytovat služby rodinného plaveckého centra, a třetímy osobami, které s námi spolupracují při plnění zákonných povinností (například zpracovatel účetnictví a auditu a právní poradce) nebo nám pomáhají efektivněji poskytovat naše služby s využitím moderních technologií (například IT, hosting, správa webových stránek a rezervačního a náhradového systému). S těmito osobami údaje sdílíme pouze pokud máme doloženo, že tyto osoby zachovávají důvěrnost těchto údajů a zpracovávají je striktně v souladu s zákonem, tj. pokud tyto osoby přijaly příslušná opatření k úchraně Vašich osobních údajů a používaly je pouze ke sjednanému účelu a v nezbytném rozsahu. Ve výjimečných případech můžeme sdílet některé informace se zdravotníky a zdravotními středisky.

Vaše osobní údaje mohou být ve výjimečných případech sdíleny v rozsahu stanoveném zákonem se subjekty, které jsou na základě právních předpisů oprávněny po nás jejich sdílení požadovat.

Pro ochranu Vašich osobních údajů máme zavedena technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem nebo nesprávným použitím, zabezpečují naše systémy a chrání informace a zajišťují potřebnou obnovu dat. K ochraně Vašich údajů ve vhodných případech používáme i šifrování. Přes všechna bezepčnostní opatření však vzhledem k rozvoji technologií nelze ochranu zaručit stoprocentně.


Na základě Vaší písemné žádosti Vám poskytneme osobní údaje, které o Vás držíme nebo opravíme nepřesné údaje či doplníme neúplné údaje. Vzor žádosti, kterou můžete použít k využití Vašich práv, najdete dále.

Pokud potřebujete k výše uvedenému jakékoli další informace či vysvětlení, obraťte se na nás na e-malu gdpr@pk-rejnok.cz.

Žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

Pro zjednoduššení jsme pro Vás připravili formulář. Po vyplnění zašlete poštou adresu Společnosti nebo na výše uvedený email:
Žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů